Nyheter.

2017-09-22 06:00
  • På gården där Felix och han vänner på förskolan  leker finns en sandlåda och lite växter i ordlingslådor.  Bild: Jenny Wickberg
    På gården där Felix och han vänner på förskolan leker finns en sandlåda och lite växter i ordlingslådor. 
  • Enligt de riktlinjer som Malmö stad har ska barnen på förskolor ha minst 30 kvadratmeter lekyta utomhus.  Bild: Pixabay
    Enligt de riktlinjer som Malmö stad har ska barnen på förskolor ha minst 30 kvadratmeter lekyta utomhus. 

För små förskolegårdar i Malmö fall för domstol

Miljöförvaltningen i Malmö stad har tagit strid mot trenden med krympande uteplatser för barnen på stadens förskolor. Frågan om antalet barn på fyra Malmöförskolor är något som Mark- och miljööverdomstolen kommer att få ta ställning till.

 

– Vi har sett tendensen att de ytor barnen har att röra sig på blir mindre och mindre. Det är en skrämmande utveckling om man tar i beaktande hur viktigt det är för barnens hälsa att de har plats där de kan få röra på sig, säger David Lindsjö, miljöinspektör i Malmö stad.

Enligt de riktlinjer som Malmö stad har ska barnen på förskolor ha minst 30 kvadratmeter lekyta utomhus. Om det finns en park eller annat grönområde i närheten kan det enligt riktlinjerna räcka med 25 kvadratmeter.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Miljöförvaltningen avslog ansökan

I verkligheten är det nu ofta mindre ytor än så som erbjuds. En av de förskolor vars barnantal kommer att tas upp av Mark- och miljööverdomstolen är den privata förskolan Cymbalen i Kirseberg. Där har de 30 barn förskolan nu kan ha inskrivna samtidigt en lekyta på 6,3 kvadratmeter per barn. Förskolan har ansökt om att få kunna ta emot upp till 35 barn, vilket ger en utelekyta på 5,4 kvadratmeter. Miljöförvaltningen avslog ansökan, med hänvisning till att de redan låg långt under rekommendationen. Avslaget överklagades av förskolan, som fick stöd för sin klagan av både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.

Miljöförvaltningen har fortsatt att överklaga besluten, och har nu drivit frågan till högsta instans som är Mark- och miljööverdomstolen. Enligt Carina Svensson (S), ordförande för miljönämnden, är frågan betydelsefull på mer än ett sätt.

– Det är viktigt att vi får prejudikat. Men eftersom vi är en stad för barn och unga så måste vi också bygga för dem, säger hon.

Solbacken, Bastionen och Eriklusts förskolor är kommunala förskolor som också fått avslag på ansökningar om att utöka antalet barn. Förskolorna bedöms här ha för liten yta både inom- och utomhus. Även här har ärendet gått genom flera instanser, där Malmö stads ursprungliga beslut har avslagits.

Inte förespråkare av plastmaterial

Beslut från Mark- och miljööverdomstolen väntas komma under hösten. Enligt David Lindsjö är frågan viktig både för barnens hälsa, och för miljön, då alltför trånga utegårdar resulterar i att ytorna som kläs med plastmaterial ökar.

– Med många barn på små ytor blir slitaget på underlagen hårdare, vilket gör att det inte fungerar med naturliga material. Detta leder till med plastmaterial, vilket vi inte är förespråkare av.

Miljöförvaltningen i Malmö får stöd från sakkunniga på flera håll. Enligt Boverkets rekommendationer bör förskolor ha en uteyta på minst 40 kvadratmeter per barn. Region Skånes avdelning för arbets- och miljömedicin skrev i samband med överklagande av Länsstyrelsens beslut angående Cymbalen att en ytterligare minskning av lekytan, genom att ta in fler barn, inte var acceptabelt ur miljömedicinsk synpunkt.

– Små barn är känsligare än större barn och vuxna för den yttre miljöns påverkan på fysisk och mental utveckling, skrev överläkare Maria Albin i ett yttrande.

”Oroande”

I ett annat yttrande skriver Petter Åkerblom vid Statens lantbruksuniversitet att det är oroande att trycket på grönytor ökar samtidigt som barnens dagliga vistelseytor utomhus minskar.

– Studier visar att barn på förskolor som i direkt anslutning till verksamheten har utemiljöer som är gröna, rymliga och varierade har bättre hälsa, skriver han.